Algemene voorwaarden voor dienstverlening door FJW Legal B.V.

1. FJW Legal B.V.

FJW Legal B.V. (hierna: FJW Legal) is een vennootschap opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 91501385.

2. Toepasselijkheid/overeenkomst van opdracht

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en/of offertes of andere rechtsbetrekkingen. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten hoeve van alle aandeelhouders van FJW Legal en hun bestuurders, bestuurders van FJW Legal, alle personen die voor FJW Legal werkzaam zijn en alle personen die bij de uitvoering door FJW Legal van enige opdracht zijn ingeschakeld.
2.3 Deze algemene voorwaarden kunnen eenzijdig door FJW Legal worden gewijzigd.
2.4 Iedere opdracht wordt uitsluitend aanvaard als een overeenkomst van opdracht, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
2.5 FJW Legal voert de opdracht uit met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht. De opdracht houdt een inspanningsverbintenis in. FJW Legal staat niet in voor het behalen van het beoogde resultaat.
2.6 FJW Legal is gerechtigd om bij de uitvoering van de werkzaamheden niet tot haar organisatie behorende derden in te schakelen. Daarbij zal (behoudens ingeval van deurwaardersbijstand) zoveel mogelijk tevoren worden overlegd met de opdrachtgever.
2.7 De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de (inhoud van) de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

3. Honorarium en kosten

3.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever het overeengekomen honorarium verschuldigd, vermeerderd met omzetbelasting en verschotten zoals griffierechten, deurwaarderskosten, uittreksels, reiskosten, kosten van eventuele deskundigen en tolken. Deze kosten (belast of onbelast) worden doorberekend aan de opdrachtgever. Onze tarieven en kosten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
3.2 Kosten van derden worden bij voorkeur rechtstreeks door de opdrachtgever aan deze derden betaald op aanwijzing van FJW Legal.
3.3 FJW Legal is gerechtigd om van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie in het kader van de opdracht.

4. Betaling/derdengelden

4.1 Behalve wanneer schriftelijk anders is overeengekomen, zal door FJW Legal maandelijks worden gefactureerd.
4.2 Betaling dient te geschieden binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum. De cliënt is niet gerechtigd enige korting, inhouding of verrekening toe te passen. Bij overtreding van de betalingstermijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is vertragingsrente, gelijk aan de geldende wettelijke rente, verschuldigd.
4.3 Als betaling van de factuur na eerste herinnering niet binnen de aangegeven termijn volledig is voldaan, heeft FJW Legal het recht zonder nadere aankondiging haar werkzaamheden voor cliënt in het kader van de verleende opdracht op te schorten.
4.4 FJW Legal beschikt niet over een derdengeldenrekening.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Iedere aansprakelijkheid van FJW Legal voor schade jegens opdrachtgevers en derden, is steeds beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de door FJW Legal gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
5.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van FJW legal beperkt tot het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico.
5.3 Iedere aansprakelijkheid van FJW Legal voor eventuele fouten of tekortkomingen van ingeschakelde derden is uitgesloten.
5.4 Alle aanspraken van opdrachtgevers of derden komen te vervallen, als deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij FJW Legal binnen een jaar nadat de opdrachtgever respectievelijk derde bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

6. Bewaartermijn

6.1 Na het sluiten van het dossier zal het dossier vijf jaar worden bewaard in het archief. Na zeven jaar zal het hele dossier worden vernietigd, inclusief originele documenten van de opdrachtgever die zich mogelijk nog daarin vinden.
6.2 Op verzoek van opdrachtgever kan het dossier aan opdrachtgever worden geretourneerd. FJW Legal zal de kosten van toezending van het dossier in rekening brengen bij opdrachtgever.

7. Privacy

FJW Legal verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring die te vinden is op de website van FJW Legal (www.fjwlegal.nl).

8. Geschillen en klachten

8.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat FJW Legal bevoegd blijft de opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen FJW Legal en de opdrachtgever kennis te nemen.
8.2 Op de dienstverlening van FJW Legal is een kantoorklachtenregeling van toepassing die te vinden is op de website van FJW Legal (www.fjwlegal.nl).