Privacyverklaring

FJW Legal respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan FJW Legal wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wie(ns)(r) persoonsgegevens FJW Legal verwerkt.

FJW Legal verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

FJW Legal verwerkt hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor hierna te noemen doeleinden:

 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder het voeren van procedures en het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht;
 • Het innen van facturen;
 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen; en
 • Werving en selectie.

FJW Legal verwerkt de navolgende categorieën persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene uit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Volledige voor- en achternamen;
 • Geboortedatum en –plaats;
 • Adresgegevens;
 • Contactgegevens (telefoonnummers en e-mailadressen etc. etc.);
 • Burgerservicenummers (BSN);
 • Legitimatiebewijsgegevens (paspoort- en rijbewijsnummers etc. etc.).

FJW Legal verwerkt die hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Wettelijke verplichting;
 • Uitvoering van een overeenkomst van opdracht;
 • Verkregen toestemming van betrokkenen; en
 • Gerechtvaardigd belang.

FJW Legal deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van FJW Legal, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan FJW Legal persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van FJW legal uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door FJW Legal ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

FJW Legal hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval FJW Legal gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal FJW Legal in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

FJW Legal bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen aan jos.webbink@fjwlegal.nl. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij FJW Legal aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Om zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de desbetreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u altijd ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. FJW Legal neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

FJW Legal houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Whatsapp of soortgelijke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaring van die derden te raadplegen.

FJW Legal heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen zullen op de website van FJW Legal worden gepubliceerd.